Договір публічної оферти

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник  зобов'язується передати, а Покупець прийняти та оплатити на умовах, передбачених цим договором, товар (партію товару), (надалі іменується "Товар"), у кількості, асортименті і за цінами, вказаними Постачальником.

1.2. Загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість кожної партії Товару визначаються Сторонами у видаткових накладних, рахунках, які формуються Постачальником на підставі заявок Покупця.

1.3. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Ціна одиниці виміру Товару та загальна вартість кожної партії Товару визначаються Сторонами у рахунках/видаткових накладних.

2.2.         Ціна Договору визначається як сума вартості всіх Товарів, переданих Постачальником у власність Покупця в рамках Договору.

2.3.         Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України згідно з п. 3.1 цього  Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Розрахунки за кожну партію Товару здійснюються в безготівковому порядку  в національній валюті України  гривні. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний в рахунку Постачальника.

3.2. Розрахунки за цим договором здійснюються на умовах 100% передоплати за погоджену партію Товару. Спосіб оплати – перерахування на поточний рахунок постачальника за реквізитами, що зазначені у даному договорі або в рахунку на оплату. Якщо платіжні реквізити постачальника, зазначені в рахунку на оплату відмінні від реквізитів в Договорі, оплата товару має відбуватися за реквізитами зазначеними в рахунку на оплату. При проведенні оплати партії Товару Покупець зобовязаний зазначити в платіжному дорученні посилання на рахунок на оплату (номер, дата), що виставлений Постачальником.

3.3. Зобов’язання Покупця по оплаті вважаються виконаними з дати поступлення грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

3.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними банківських реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

4. УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товару здійснюється партіями на підставі узгоджених Сторонами заявок, які погоджуються  Сторонами або їх уповноваженими представниками.

4.2 Замовлення на поставку Товару може бути подано у будь-якій прийнятній для Сторін формі у тому числі усній. Постачальник у строк, що не перевищує одного робочого дня від дати отриманого замовлення від Покупця на поставку Товару розглядає направлене замовлення та погоджується на поставку (часткову поставку) Товару або відмовляється від поставки. Про погодження замовлення чи про його відхилення Постачальник сповіщає Покупця шляхом виставлення/не виставлення рахунку.

4.3. Поставка партії Товару здійснюється на умовах EXW  , згідно правил Інкотермс в редакції 2010 року. Інші умови поставки кожної окремої партії товару визначаються Сторонами індивідуально.

4.4. Строк поставки партії Товару: від 1 (одного) до 7 (семи) робочих днів з з дати поступлення грошових коштів на поточний рахунок Постачальника .

4.5. Право власності на Товар та ризики втрати чи пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця з дати поставки Товару.

 

5. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

5.1. Кількість Товару повинна відповідати супровідним документам, а якість - вимогам державних стандартів, технічних умовах, що діють на території України.

5.2. Приймання Товару по кількості та якості здійснюється в місці поставки Товару в момент його передачі. У випадку невідповідності Товару по кількості та/або якості умовам даного Договору, покупець зобов’язаний негайно письмово повідомити про даний факт Постачальника. Постачальник зобов’язаний у випадку обґрунтованої вимоги Покупця допоставити/замінити Товар на якісний протягом 14-ти банківських днів з моменту виставлення Покупцем відповідних вимог, якщо Товар наявний на складі Постачальника. На Товар відсутній на складі Постачальника строк допоставки/заміни  встановлюється за погодженням Сторін.

5.3. За письмовою вимогою Покупця, Постачальник передає: сертифікат/паспорт якості виробника (засвідчена Постачальником копія), та/або сертифікат відповідності, якщо Товар підлягає обов’язковій сертифікації (засвідчена Постачальником копія); технічну документацію на Товар.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони, відповідно до ст. 259 Цивільного Кодексу  України (надалі - ЦКУ), домовились про те, що строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій становить  три  роки з моменту підписання даного Договору. Крім цього, сторони, відповідно до п. 6 ст. 232 Господарського Кодексу  України, домовились про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань за цим Договором, здійснюється протягом трьох років.

6.2. Сторони досягли домовленості, що у випадку  відмови Покупця від поставки погодженої партії Товару протягом 7 (семи) днів з моменту поставки Товару, або у випадку нездійснення оплати Товару на умовах та у строки, передбачені Договором,  Постачальник вправі, з своєї сторони стягнути з Покупця 10 % від загальної ціни погодженої партії Товару на день укладення відповідної видаткової накладної, як компенсацію за понесені ним збитки, пов’язані з виконанням зобов’язань по даному Договору (замовлення Товару, його транспортування, розмитнення, оплата банківських кредитів отриманих для придбання Товару, неодержаних доходів, тощо).

7. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, епідемія, страйк, війна, воєнні дії без оголошення війни, проведення антитерористичної операції, протиправні дії третіх осіб, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп´ютерів), акти органів влади, тощо, що впливають на виконання зобов'язань і які перешкоджають виконанню умов цього Договору.

7.2. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 10 (десяти) календарних днів із дня настання таких обставин, а в строк 30 (тридцяти) днів надати підтверджуючі документи. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили, в строки, вказані в цьому пункті, позбавляє Сторону, що прострочила повідомлення, права посилатися на ці обставини для виправдання.

7.3. У випадку існування обставин, передбачених пунктом 7.1. Договору (за умови дотримання вимог пункту 7.2. Договору), строк дії Договору подовжується на час існування таких обставин відповідно до пункту 7.5. Договору.

7.4. Сторони погодилися, що достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової палати України.

7.5. У випадку, коли вищевказані обставини будуть діяти більш ніж один місяць, то Сторони проведуть переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріпленням печатками Сторін і діє до «31»грудня 2020 року, але в будь-якому разі – до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Керуючись абз.2 ч.2 ст. 207 Цивільного кодексу України, Сторони домовились про обов’язкове скріплення Договору та всіх змін до нього своїми печатками.

ІНШІ УМОВИ

1. Даний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник - для Покупця, один примірник для – Постачальника.

2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною даного Договору.

3. Сторони домовились, що всі документи (підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками), які стосуються даного Договору і передані засобами факсимільного зв’язку та за допомогою електронної пошти – мають силу оригіналу до передачі оригіналів другій Стороні. Також Сторони домовились, що всі повідомлення та претензії Сторони направлені іншій Стороні вважаються врученими Стороні в день їх направлення іншою Стороною, якщо вони будуть направлені з дотриманням порядку їх направлення, який передбачений цим Договором.  

4. Всі спори між Сторонами, що витікають із даного Договору та по яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно встановленої підсудності та підвідомчості такого спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Сторони не мають права передавати права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

6. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсу, електронної пошти,   підстав сплати податку на прибуток та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому. До такого здійснення такого повідомлення, юридичну силу для Сторін мають реквізити, що зазначені в розділі 12 даного Договору.   

7. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.